Thứ sáu, 12 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TU

THÀNH ỦY HÀ NỘI

*

 Số: 11 /TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10  năm 2012


CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh

Trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội

                               

 

Trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), cùng với việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đã đạt được những kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc thực hiện nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới đã được nâng lên đáng kể. Trong đó,có những địa phương có cách lám sáng tạo, hiệu quả, như quận Hà Đông, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một bộ phận nhân dân và cán bộ,đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không gương mẫu, vẫn tổ chức cưới linh đình, phô trương, xa hoa, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng không tốt đến uy tín của cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của phong tục, tập quán lạc hậu còn nặng nề, tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường... song, chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan: nhiều cấp ủy, chính quyền chưa nhân thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa,tầm quan trọng và vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc thực hiện không kiên quyết, thiếu sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thiếu chế tài xử lý cán bộ,đảng viên vi phạm, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp; chưa tạo được dư luận mạnh mẽ, phê phán các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức việc thực hiện cưới...

Để pahts huy những kết quả đạt được và khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém nêu trên, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc tổ chức cưới theo nếp sống văn minh, trên tinh thần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tự nguyện, tích cực hưởng ứng thực hiện tốt nếp sống văn minh, nhất là trong việc cưới.

2. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con, hay bản thân theo những quy định sau:

- Thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi – lành mạnh – tiết kiệm”.

- Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người)

- Không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc.

- Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp...

- Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới theo cho việc mời dự tiệc cưới.

3. Thành ủy Hà Nội đề nghị cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ, các cơ quan Trung ương trên địa bàn Thành phố hưởng ứng, gương mẫu thực hiện tổ chức cưới theo tinh thần trên, góp phần cùng Đảng bộ Thành phố thực hiện có hiệu quả Chỉ thijsoos 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X).

4. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức tuyên truyền, quán triệt để đảng viên gương mẫu và nghiêm túc thực hiện; vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Đặc biệt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, động viên tuổi trẻ xung kích đi đầu trong việc thực hiện Chỉ thị. Biểu dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt việc cưới văn minh, tiến bộ; phê phán những biểu hiện phô trương, tốn kém, trái với thuần phong mỹ tục cũng như việc lợi dụng tổ chức cưới hỏi để trục lợi.

5. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì trong việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận đông; gắn hoạt động này với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, với việc bình xét thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có trách nhiệm hướng dẫn việc giám sát, kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm Chỉ thị của Thành ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

                                                                                         TL. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                       BÍ THƯ   

 

 

                                                                                              Phạm Quang Nghị