Thứ ba, 09 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Kế hoạch thực hiện Tiểu đề án 01 năm 2012

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN THƯỜNG VỤ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

_______________________

Số:    03  /KH-BTV

     Hà nội, ngày 17  tháng 01  năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN TIỂU ĐỀ ÁN I “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT,

ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ,

HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC TRONG CÁN BỘ, HỘI VIÊN, PHỤ NỮ” NĂM 2012

 

Thực hiện Kế hoạch tổng thể số 122/KH - ĐCT ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên  truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” giai đoạn 2010 - 2015; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” giai đoạn 2010 – 2015; Kế hoạch số 175/KH-PNHN ngày 08/12/2010 của Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội về tổng thể thực hiện tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” giai đoạn 2010 -2015.

Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” năm 2012 như sau:

    I/  MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 - Thông qua công tác tuyên truyền, thực hiện Tiểu đề án 1 nhằm giúp cán bộ, hội viên và phụ nữ nhận thức sâu sắc, nắm được những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về giữ gìn, xây dựng những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam; các giá trị tinh thần to lớn được các thế hệ phụ nữ Việt Nam dày công vun đắp để trân trọng, tự hào, giữ gìn và phát huy trong thời kỳ mới.

  - Công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam hiện nay là vấn đề khó, lâu dài, nên cần có sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống Hội; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp phụ nữ, của xã hội. Cần đi sâu, có cách thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, thiết thực với các đối tượng phụ nữ, đề cao chất lượng; gắn với việc triển khai nhiệm vụ công tác và chương trình hành động toàn khóa của các cấp Hội.

  II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

       1/ Hoạt động tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên:

 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Tiểu đề án I tại các đơn vị làm điểm của Thành phố; Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ Thành phố tới quận, huyện và cơ sở có kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước để tuyên truyền có hiệu quả nội dung tiểu đề án I  tới cán bộ, hội viên phụ nữ.

2/ Tổ chức các hoạt động truyền thông:

* Cấp Thành phố:

   - Tổ chức hội thảo: Nâng cao nhận thức để định hướng hành vi cho phụ nữ theo 4 phẩm chất “Tự trọng – Tự tin – Đảm đang – Trung hậu”; bàn biện pháp tuyên truyền, giáo dục 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước: Tự trọng – Tự tin – Đảm đang – Trung hậu.

 - Khai thác, biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH đất nước, cung cấp cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn.

   - Tuyên truyền, trên các báo, trang website và các ấn phẩm khác của Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, …về các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin bài, phóng sự về các hoạt động và kết quả thực hiện Tiểu Đề án I của Thành phố và quận, huyện, thị xã. Tạo dư luận cộng đồng, xã hội khen ngợi, tôn vinh, khuyến khích học tập gương phụ nữ, có những việc làm thể hiện phẩm chất đạo đức cao đẹp; phê phán, lên án, đấu tranh loại trừ những hành vi phi đạo đức biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày.

* Cấp Quận, Huyện và các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về Tiểu đề án I nhân các ngày lễ, ngày truyền thống của Hội LHPN; Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, lồng ghép tuyên truyền về tiêu chí phụ nữ Việt Nam với các chương trình, nhiệm vụ, phong trào thi đua của Hội, và các đoàn thể từ Quận, Huyện đến cơ sở.

- Chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền thiết thực, hấp dẫn như: hội thảo, tọa đàm, thi tìm hiểu, giao lưu, văn hóa, văn nghệ … để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

 - Tổ chức sinh hoạt chi, tổ phụ nữ để hội viên thảo luận chuyên đề: Phụ nữ cần phải làm gì để thể hiện phẩm chất đạo đức “Tự trọng – Tự tin – Đảm đang – Trung hậu”, liên hệ thực tiễn tại địa phương để định hướng nhận thức và hành động cho mỗi người; Chuyên đề: Việc tu dưỡng, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự trọng – Tự tin – Đảm đang – Trung hậu” của người phụ nữ đã có tác động như thế nào tới chính bản thân, gia đình và cộng đồng; liên hệ bản thân  mỗi người, mỗi gia đình. Trên cơ sở đó hướng dẫn hội viên lựa chọn đăng ký hình thức rèn luyện theo 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước “Tự trọng – Tự tin – Đảm đang – Trung hậu”, gắn với việc rèn luyện chuẩn mực Phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

3/ Chỉ đạo mô hình điểm

          * Cấp Thành phố:

-   Hướng dẫn chỉ đạo mô hình điểm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại xã Kim chung, Huyện Đông Anh.

-     Chỉ đạo mô hình điểm cấp Thành phố tại 3 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hà Đông) và 3 huyện (Từ Liêm, Mê Linh, Ba Vì) mỗi đơn vị chọn 1 xã, phường, thị trấn để triển khai mô hình điểm Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; Đánh giá rút kinh nghiệm triển khai mô hình điểm để nhân diện rộng.

* Cấp Quận, Huyện và đơn vị trực thuộc:

- Chọn một đến hai cơ sở triển khai mô hình điểm thực hiện Tiểu đề án I đảm bảo chất lượng, hiệu quả thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ tham gia.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1/ Hội LHPN Thành phố Hà Nội

  - Xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% quận, huyện và đơn vị trực thuộc, chỉ đạo sát sao các đơn vị thực hiện mô hình điểm cấp Thành phố, Trung ương.

 - Chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể để tuyên truyền đề án sâu rộng trong nữ thanh niên, công nhân, nông dân và hội viên phụ nữ Thủ đô.

 -Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ thông tin báo cáo trong việc triển khai thực hiện Tiểu đề án. Đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo các đơn vị triển khai mô hình điểm, công tác truyền thông Tiểu đề án I tại các đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với Thành phố, Trung ương theo quy định.

  2/ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Tiểu Đề án tại đơn vị đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng, hiệu quả.

- Báo cáo các hoạt động thực hiện Tiểu đề án với Hội LHPN Thành phố Hà Nội qua ban Tuyên giáo để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Đề án Thành phố Hà Nội trong báo cáo hàng tháng, 6 tháng, một năm.

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động Tiểu Đề án I “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ” năm 2012. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hà Nội đề nghị Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

 

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

- ĐCT TW Hội LHPN VN

- Ban Tuyên giáo TW Hội LHPN Việt Nam

- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó CT UBND TP HN

- UBMTTQ, LĐLĐ, ĐTN, Hội Nông dân Thành phố

- Thường trực, các ban Thành hội.

- Hội LHPN các quận/huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc

- Lưu VT, TG

 

 

 

 

 

Trần Thị Phương Hoa