Thứ hai, 08 Tháng 2 2016
Developed by JoomVision.com
Phong trào thi đua: NÉT VĂN HÓA CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HÀ NỘI XƯA VÀ NAY - Thứ năm, 22 Tháng 1 2015 23:54
Phong trào thi đua: Năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam - Thứ hai, 25 Tháng 2 2013 08:32
Phong trào thi đua: Phụ nữ Hà Nội góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Thứ hai, 04 Tháng 2 2013 07:24
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 5/2012 - Thứ ba, 18 Tháng 12 2012 03:00
Phong trào thi đua: Tài liệu sinh hoạt hội viên số 4/2012 - Chủ nhật, 14 Tháng 10 2012 12:22

Đăng nhậpHỗ trợ trực tuyến & Email nội bộ

Hỗ trợ trực tuyến

Hình ảnh hoạt động

hinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_donghinh_anh_hoat_dong

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012 - 2016

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HÀ NỘI

BAN CHẤP HÀNH

 

Số: 04 /ĐA - BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2012

 

ĐỀ ÁN

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt

Hội LHPN xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016

 

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, trong những năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong đó đặc biệt quan tâm đến cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở.

Nhằm từng bước chủ động nguồn cán bộ Hội ở địa phương, từ năm 1997 đến nay, Hội LHPN thành phố đã tổ chức 05 lớp đào tạo cán bộ nguồn cơ sở, triển khai thực hiện đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội phụ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chức danh ”. Trình độ, năng lực của Chủ tịch Hội cơ sở, cán bộ nguồn chức danh chủ chốt Hội cơ sở dần được nâng lên. Tuy nhiên, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ chủ tịch Hội cơ sở đạt chuẩn chức danh chưa cao (chủ tịch Hội cơ sở nhiệm kỳ 2006 - 2011 đạt chuẩn chức danh theo Quyết định 04/QĐ/BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đạt 52%). Sự gắn kết giữa quy hoạch, đào tạo với bố trí sử dụng cán bộ có lúc, có nơi làm chưa tốt. Số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ còn chưa nhiều.

Nhiệm kỳ 2011 - 2016, yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và công tác vận động phụ nữ cùng với nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ ngày càng cao đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở xã, phường, thị trấn phải được nâng lên. Cán bộ Hội ngoài tâm huyết, nhiệt tình cần có kiến thức, năng lực, kỹ năng vận động quần chúng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV trong việc từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, Chương trình 01-CTr/TU ngày 18/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu công tác vận động phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội xây dựng đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường thị trấn” giai đoạn 2012 - 2016 như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

Căn cứ các quan điểm của Đảng về công tác phụ nữ, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể là:

  1. 1.Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/7/2007 của Thành uỷ Hà Nội thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị;
  2. 2.Căn cứ Luật cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2010 trong đó quy định về các chức danh cán bộ cấp xã. Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
  3. 3.Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 18/8/2011 của Thành uỷ Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015”; Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ;
  4. 4.Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  5. 5.Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2012 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
  6. 6.Thông tư 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức;
  7. 7.Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
  8. 8.Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/1/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hà Nội.
  9. 9.Căn cứ Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc khóa XI, Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XIV và yêu cầu của công tác vận động phụ nữ trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội LHPN xã, phường thị trấn phải đáp ứng tiêu chuẩn, cụ thể là:

          - Trình độ học vấn:         PTTH trở lên

          - Trình độ chuyên môn:   Sơ cấp trở lên

          - Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp trở lên

          - Được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác vận động phụ nữ

          Đối với chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn độ tuổi từ 40 trở xuống cần có kiến thức, năng lực tốt để vừa đảm bảo yêu cầu lãnh đạo công tác Hội tại cơ sở, vừa là nguồn cán bộ nữ cho địa phương. Do vậy yêu cầu cần có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.

          II. THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỘI PHỤ NỮ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN HIỆN NAY:

1. Trình độ của Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn hiện nay: (tại thời điểm tháng 4/2012):

          * Tổng số chủ tịch Hội: 577 đ/c trong đó có 187 đ/c mới tham gia chiếm tỷ lệ 32,4%. 547 đồng chí là đảng viên.

1.1. Trình độ chuyên môn:


 

Tổng số

Độ tuổi

18-30

31-40

41-45

46-55

³56

PTTH

137 = 23.7%

1

18

14

95

9

Sơ cấp

87 = 15.1%

1

10

17

56

3

Trung cấp

177 = 30.7%

2

37

27

81

30

Cao đẳng

34 = 5.9%

4

6

9

13

2

ĐH trở lên

142 = 24.6%

9

59

19

21

34

Cộng

577

17

130

86

266

78

1.2. Trình độ lý luận chính trị:

 

Tổng số

Độ tuổi

18-30

31-40

41-45

46-55

³56

Chưa qua LLCT

18 = 3.1%

1

2

1

12

2

Sơ cấp

250 = 43.3%

10

53

36

116

34

Trung cấp

304 = 52.6%

6

74

49

138

37

CC-CN

6 = 1%

0

1

0

0

5

Cộng

577

17

130

86

266

78

1.3. Nghiệp vụ công tác Hội: 275 đ/c (chiếm tỷ lệ 47,7%) đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội từ 1 tháng trở lên. Cụ thể:

                   + Bồi dưỡng 1 tháng:       129 người    =       22,4%

                   + Sơ cấp:                        107 người    =       18,5%

                   + Trung cấp:                   39 người    =       6,8%

          Trên cơ sở phân tích thực trạng trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội của Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn có thể thấy trình độ chủ tịch Hội cấp cơ sở còn hạn chế. Cụ thể là:

- Về chuyên môn: còn 137 Chủ tịch Hội phụ nữ chưa có trình độ chuyên môn tương đương sơ cấp (chiếm tỷ lệ 23,7%). Số Chủ tịch Hội cơ sở dưới 40 tuổi là lực lượng trẻ cần được đào tạo cơ bản thì có 30 đ/c chưa đạt trình độ trung cấp trở lên.

- Về trình độ lý luận chính trị: Còn 18 Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn chưa được đào tạo lý luận chính trị tương đương sơ cấp; 104 đ/c tuổi từ 45 trở xuống chưa có trình độ lý luận trung cấp (trong đó Chủ tịch Hội dưới 40 tuổi chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị là 67 đ/c).

- Về nghiệp vụ công tác Hội: Còn 302 Chủ tịch Hội chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội từ 1 tháng trở lên, trong đó 161 chủ tịch tham gia lần đầu.

2. Năng lực của Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường, thị trấn:

Đội ngũ Chủ tịch Hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2011-2016 là các đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào ở cơ sở, đã qua công tác Đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng phụ nữ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, nhiệt tình đối với công việc. Đa số Chủ tịch Hội có kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo Hội cơ sở, khả năng tiếp thu, quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội, khả năng vận động, thuyết phục, quy tụ được đội ngũ ban chấp hành. Phát huy vai trò của cán bộ Hội chủ chốt cơ sở, các đồng chí đã tham gia đóng góp và đề xuất ý kiến trong các ban chỉ đạo, các hội đồng tại địa phương về những vấn đề có liên quan đến phụ nữ. Tại các xã, phường, thị trấn, vai trò của tổ chức Hội phụ nữ được cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể đánh giá cao trong đó nổi bật là công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp giải quyết các điểm nóng phát sinh về giải phóng mặt bằng, tôn giáo... Hội LHPN cơ sở là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện ở địa phương.

Bên cạnh những ưu điểm, năng lực của một số Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn còn có những điểm hạn chế:

- Một số Chủ tịch Hội chưa chủ động trong việc phát hiện vấn đề và tham mưu đề xuất với cấp uỷ chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ.

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, cụ thể hoá nội dung, chương trình của Hội cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương còn hạn chế.

- Khả năng nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động Hội cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

- Vai trò của Chủ tịch trong chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, cộng tác viên của Hội còn hạn chế…Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp phụ nữ còn chưa kịp thời.

* Nguyên nhân:

- Địa bàn Thủ đô được mở rộng theo Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII dẫn đến số lượng cơ sở Hội đông, trình độ đội ngũ cán bộ nói chung trong đó có Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn không đồng đều.

- Một số cấp ủy địa phương quan tâm chưa đầy đủ đến công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ Hội.

- Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính của một số Chủ tịch Hội chưa đạt yêu cầu.

- Một số Chủ tịch Hội mới tham gia chưa được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội.

- Chủ tịch Hội ở một số cơ sở tuổi cao, thiếu sự sáng tạo trong tổ chức triển khai các phong trào.

III. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn nhằm chuẩn hoá cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo của Hội tại cơ sở, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

2. Chỉ tiêu cơ bản:

- 100% Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội từ 1 tháng trở lên, có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị sơ cấp và tương đương trở lên.

- 90% chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn từ 40 tuổi trở xuống có trình độ trung cấp chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- 50% Hội LHPN xã, phường, thị trấn có cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội.

IV. ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN:

- Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn.

- Cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

V. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Nội dung:

1.1. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2011-2016, xây dựng quy hoạch nguồn Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021.

1.2. Trình Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND Thành phố phê duyệt tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho Chủ tịch Hội và cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

1.3. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

2. Giải pháp cụ thể:

2.1. Chỉ đạo Hội LHPN các quận, huyện, thị xã phối hợp với cấp uỷ xã, phường, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt Hội cơ sở, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đương chức, cán bộ nguồn và bố trí sử dụng cán bộ.

2.2.Căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ và tình hình thực tiễn, khảo sát nắm bắt nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Chủ tịch Hội và cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

2.3. Tham mưu với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố tạo điều kiện về kinh phí, phối hợp các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội hàng năm cho 100% chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

- Động viên, khuyến khích 30 Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn độ tuổi từ 40 tuổi trở xuống chưa có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên học Đại học (tập trung chuyên ngành xã hội).

- Đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị-hành chính cho Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn và cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

- Đào tạo sơ cấp chuyên ngành công tác phụ nữ cho Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn từ 41 - 55 tuổi chưa có trình độ sơ cấp chuyên môn.

- Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội từ 1 tháng trở lên cho Chủ tịch Hội cơ sở chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

2.4. Tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cơ sở tại 1 cụm khối quận và 2 cụm khối huyện.

- Tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi.

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành bạn về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ.

3. Kinh phí thực hiện đề án:

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến 2.914.092.000đ( Hai tỷ chín trăm mười bốn triệu, chín hai ngàn đồng) được trích từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội LHPN Hà Nội, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các đơn vị có cán bộ cử đi học (Có dự toán chi tiết kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lộ trình thực hiện:

1.1. Năm 2012:

- Chỉ đạo Hội LHPN quận, huyện, thị xã tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn; Phối hợp với đảng uỷ các xã, phường, thị trấn chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt Hội LHPN xã, phường, thị trấn.

- Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các trường đào tạo TW, Thành phố về đề án, trình Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt đề án.

- Tổ chức triển khai đề án đến 100% quận, huyện, thị xã.

- Phối hợp các Trường đại học trong việc đào tạo chương trình đại học tại chức cho 30 Chủ tịch Hội cơ sở từ 40 tuổi trở xuống.

1.2. Năm 2013:

- Tham mưu với cấp uỷ các cấp trong việc cử chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn học chương trình trung cấp lý luận chính trị tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và nghiệp vụ phụ vận cho 87 cán bộ nguồn chức danh Chủ tịch Hội xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức 01 lớp sơ cấp nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 70 chủ tịch từ 41 - 55 tuổi chưa có trình độ chuyên môn sơ cấp; 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 70 chủ tịch Hội chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 1 tháng trở lên.

- Tổ chức đoàn cán bộ học tập, trao đổi kinh nghiệm với tỉnh, thành bạn về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ.

- Tổ chức Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi theo 3 cụm. Giao lưu cấp Thành phố.

1.3. Năm 2014:

- Đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện đề án.

- Phối hợp quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đề án.

          - Tọa đàm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt cơ sở tại 2 cụm.

- Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho 64 Chủ tịch Hội chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội 1 tháng trở lên.

1.4. Năm 2015:

          - Phối hợp quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đề án.

          - Tổng hợp, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng theo đề án chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

          1.5. Năm 2016:

          Tổng kết việc thực hiện đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hội chủ chốt cơ sở”

         2. Phân công trách nhiệm:

- Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát tình hình công tác cán bộ Hội, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội tại cơ sở, cán bộ nguồn các chức danh chủ chốt. Phối hợp cấp ủy Đảng các địa phương trong việc chọn cử đối tượng theo học các lớp theo đề án đảm bảo số lượng, chất lượng.

- Các ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tại địa bàn được phân công phụ trách.

- Giao cho Ban Tổ chức Cán bộ là đầu mối tham mưu giúp việc cho Ban Chấp hành theo dõi tổng hợp tiến độ, phối hợp với các ngành, các Trường, Trung tâm đào tạo tổ chức thực hiện đề án được phê duyệt./.

 * Nơi nhận:

- BTV, BTC Thành uỷ

- Thường trực HĐND, UBND TP

- Sở Nội vụ

- BCH Hội LHPN Hà Nội

- Các Ban Thành hội

- Hội LHPN các Q,H, TX

- Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH


Đã kíNguyễn Minh Hà